วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเชื่อมต่อกับอินเทอร์น็ต


การใช้หมายเลข IP Address เป็นตัวเลขอ้างอิงถึงคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้น มีข้อเสียคือยากที่จะจดจำ ทำให้เกิดความสับสนได้ง่ายและตัวเลขนั้นยังไม่สื่อความหมายอีกด้วย ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาวิธีการอ้างอิงหมายเลข IP Address แบบใหม่เรียกว่า โดเมน (Domain Nam System : DNS) ซึ่งเป็นกลไกที่ทำให้สามารถใช้ตัวอักษรแทนตัวเลขในการอ้างอิงถึงคอมพิวเตอร์ ได้ ทำให้จดจำง่ายและสื่อความหมายได้มากกว่า IP Address
              โครงสร้างชื่อของ DNS เป็นระบบแบบลำดับขึ้น กล่าวคือระบบจะทำการแบ่งคอมพิวเตอร์ออกเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มเรียกว่า โดเมน และในแต่ละโดเมน ก็สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้หรือเรียกว่า โดเมนย่อย (sub domain) และแต่ละกลุ่มย่อยก็สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีก โดยแต่ละกลุ่มจะใช้เครื่องหมายจุดคั่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น